Inne Spojrzenie

Regulamin 2017„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”

/Antoine de Saint-Exupéry-Mały Książę/

 

Drodzy uczestnicy Konkursu!

Zapraszam  Was do udziału w piętnastej edycji naszego Konkursu, o temacie przewodnim:

 „Barwy dzieciństwa”.

Każdy z Was – podobnie jak Mały Książę – wyrósł  z jakiejś konkretnej „planety”: z „planety” własnej rodziny, środowiska rówieśniczego, kraju, jego tradycji i stylu życia. Równocześnie każdy z Was nieustannie poznaje  inne „planety”, czyli  inne miejsca, konkretnych ludzi, ich sposób patrzenia na świat, na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

 Jak Mały Książę postarajcie się więc spojrzeć w głąb siebie oczami dziecka, by odkryć to, co w Was wielkie i niewidzialne. Przelejcie na papier swoją  wrażliwość i wyobraźnię, pokażcie czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i piękno otaczającego Was  świata. Czekamy na Wasze barwne prace!

 Elżbieta Skiba-Posikata

 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

  

WIEK:

 Dzieci i młodzież w wieku: 6-19 lat.  Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

 6 -  9 lat, 10 - 13 lat, 14 - 16 lat,   17 - 19 lat.

 

 FORMAT:

 A4 ( 210mm x 297mm ),    A3 (297mm x 420mm)

 Prace przekraczające format A3 nie będą oceniane przez jury.

 

 TECHNIKA:

Dowolna - rysunek,  malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa  (prace   wydrukowane  na  papierze fotograficznym)

 * Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

 

 OCENA PRAC i NAGRODY:

Jury przyzna:  Nagrodę Grand Prix  (laureat otrzyma: medal, pamiątkowy grawerowany dyplom), 10 równorzędnych  nagród w każdej kategorii wiekowej (laureaci otrzymają: medal, dyplom), oraz równorzędne wyróżnienia, o których ilości zadecyduje jury (laureaci otrzymają dyplom). Osoby, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania Konkursu dodatkowo otrzymają nagrody pozyskane od sponsorów.

 

 TERMINY:

 •  przyjmowanie prac konkursowych:  do 10 marca 2017 r.,
 • publikacja wyników Konkursu   tylko na stronie internetowej Konkursu www.innespojrzenie.sosnowiec.pl  do dnia 28 kwietnia 2017 r.
 • termin uroczystości podsumowania Konkursu oraz wystawy pokonkursowej zostanie podany razem  z komunikatem o wynikach Konkursu.
 • Wysyłanie nagród i dyplomów - do końca czerwca 2017 r.
 • Ze wzgledu na ilość placówek biorących udział w Konkursie podziękowania za udział nie będą wysyłane.

 

 ADRES:

 OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1

 ul. Grabowa  2,  41-200 Sosnowiec, Polska

 www.opp1.sosnowiec.ehost.pl     opp1@sosnowiec.edu.pl

 

 ZASADY UCZESTNICTWA:

 •  prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkurs
 • prace nie mogą brać udziału w innych konkursach;
 • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe;
 • jeden nauczyciel może zgłosić max 10 prac swoich uczniów; nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia potwierdza samodzielne wykonanie pracy.
 • trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać!
 • wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu: www.innespojrzenie.sosnowiec.pl

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i  wyróżnione stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
 • Uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny, składając swój podpis na karcie zgłoszenia  oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania pracy do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej, przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 • Organizator zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno - promocyjnych placówki (w całości lub we fragmentach
 • Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny wskazany  przez Organizatora. Organizatorzy zadecydują, które prace zostaną przekazane na cel charytatywny.
 • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym  Regulaminie lub  podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu


REGULAMIN